ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Wykładnia oświadczeń woli wyrażonych pisemnie

– oświadczenia woli wyrażone na piśmie = dokument (w świetle kpc to pismo uzewnętrzniające jakieś myśli)

– Dokonując tej wykładni należy brać pod uwagę:

 

I. reguły znaczeniowe języka – ale nie mają one absolutnego znaczenia. Panujący dotąd pogląd „clara non sunt interpretanda” został zakwestionowany i odrzucony w efekcie przez Radwańskiego i SN w orz. z 7.12.2000 r. (OSN 2001, poz. 95) → stwierdzono, że art. 65 kc nie pozwala ograniczyć zakresu wykładni jedynie do niejasnych postanowień umowy.

II. kontekst i związki treściowe pomiędzy różnymi postanowieniami – przy czym definicje zawarte w dokumencie mają pierwszeństwo dla nadawania tych znaczeń, jak również środki paralingwistyczne powinny być brane pod uwagę (rozmieszenie w rozdziałach, podział na punkty, paragrafy, zastosowane kolory i inne znaki).

III. Cel – może być albo wyraźnie zadeklarowany w dokumencie, albo rekonstruowany na podstawie treści, z uwzględnieniem doświadczenia życiowego oraz zasad racjonalnego działania.

 


kodeks karny prawo pracy