ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

FORMA PISEMNA

Forma pisemna – zgodnie z art. 78 do zachowania tej formy wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów podpisanych przez strony.

§2 dopuszcza wersję elektroniczną – podpis weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Jeżeli osoba nie może:

1) pisać – art. 79 - lecz może czytać, przykłada na dokumencie tuszowy odcisk palca, obok inna osoba wpisze jej imię i nazwisko i umieści swój podpis lub podpisze się za tą osobę inna osoba a podpis poświadczy notariusz, burmistrz, wójt, starosta, marszałek i zaznaczy, że podpis złożono na życzenie nie umiejącego pisać, lecz mogącego czytać.

2) czytać – 80 – oświadczenie jej woli powinno być złożone w formie aktu notarialnego

 

 


kodeks karny prawo pracy