ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

RODZAJE PEŁNOMOCNICTW

Pełnomocnictwo dzielimy na:

a) Ogólne- obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu

b) Szczególne - pełnomocnictwo do poszczególnej czynności udzielone na piśmie pod rygorem nieważności

c) Rodzajowe- czynności określonego rodzaju

 


kodeks karny prawo pracy