ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

PROKURA

Prokura

Uregulowana w art. 1091 do 1099 kc.

Jak wynika z art. 1091 Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa które może zostać udzielone tylko przez przedsiębiorcę podlegającemu wpisowi do odpowiedniego rejestru, i które obejmuje czynności sadowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Obowiązki:

1) Prokura musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności art. 1092 §1.

2) Prokury można udzielić tylko osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych – art. 1092 §2

3) Prokura – jej udzielenie i wygaśnięcie powinno być zgłoszone do rejestru w którym przedsiębiorca jest wpisany ( określać jej rodzaj i w przypadku łącznej sposób jej wykonania) - art. 1098 §1,2 kc

4) Prokurent składa własnoręczny podpis – zgodny ze znajdującym się w aktach rejestrowych z dopiskiem wskazującym na prokurę ( chyba, że to wynika z

dokumentu ) art. 1099

Odwołanie – prokura może być w każdym czasie odwołana – art. 1097 §1

Wygaśnięcie – prokura wygasa na skutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji czy przekształcenia. Wygasa także na skutek śmierci prokurenta. – art. 1097 § 2,3 kc. Śmierć przedsiębiorcy czy utrata zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury - art. 1097 § 4 kc

 

 


kodeks karny prawo pracy