ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Systematyka prawa cywilnego

Uwagi ogólne

prawo cywilne dzieli się na działy → w systemie kontynentalnym najbardziej rozpowszechniony jest system pandektowy (niem. XIX w.), wg którego wyróżniamy:

* rozbudowana część ogólna;

* działy: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo rodzinne i prawo spadkowe;

→ nie jest to podział logiczny (różne kryteria wyodrębnienia tych działów);

 

Poszczególne działy prawa cywilnego

1. część ogólna – instytucje i zasady wspólne dla całego prawa cywilnego;

2. prawo rzeczowe – normy, które wyznaczają bezwzględne prawa podmiotowe (skuteczne wobec wszystkich), a odnoszące się do rzeczy;

3. prawo zobowiązań – normy regulujące prawa majątkowe o cha¬rakterze względnym, skuteczne wobec indywidualnie oznaczonych pod¬miotów;

4. prawo spadkowe – reguluje przejście majątku osoby zmarłej na inne podmioty;

5. prawo rodzinne – - reguluje stosunki prawne między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz inny¬mi krewnymi oraz powinowatymi a także instytucję opieki i kurateli;

6. prawo na dobrach niematerialnych (prawo własności intelektualnej) – reguluje prawa podmiotowe do oryginalnego, niematerialnego wy¬tworu umysłu ludzkiego, mającego wartość majątkową.

→ w szczególności prawa do utworu naukowego, literackiego, artystycznego, wynalazku, wzoru użytkowego, programu komputerowego itp.;

→ w polskim systemie prawnym uregulowana w odrębnej ustawie z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z 30.6.2000 r. Prawo własności przemysłowej;

→ dyskusyjne czy powinny być w ramach prawa rzeczowego czy jako odrębny dział → odrębny gdyż z jednej strony wyraźne ograniczenie norm prawa rzeczowego do przedmiotów materialnych oraz z drugiej strony okoliczność, że do prawa bezwzględnych należą również prawa osobiste o niemajątkowej wartości;

 

Inne wyróżnienia zespołów norm cywilnoprawnych

– powyższe działy mogą być dodatkowo dzielone w głąb, ale porządkująca funkcja podziały na w/w działy była by zakłócona gdyby do tych działów dodano prawo handlowe, gdyż ono zawiera w sobie normy z różnych działów (części ogólnej, zobowiązań, prawa na dobrach niematerialnych) → dlatego prawo handlowe jest odrębną dyscypliną naukową i dydaktyczną, ale wyróżnioną na innej podstawie niż działy prawa cywilnego;

– poszczególne działy mają też swoje regulacje szczegółowe, ale nie stanowią one odrębnych działów, np. prawo: wekslowe, czekowe, górnicze, lotnicze, ubezpieczeniowe, łączno¬ści, przewozowe itp.;

 

 


kodeks karny prawo pracy