ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Prawa majątkowe i niemajątkowe

Prawa majątkowe

– są to w szczególności: prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadcze¬nia majątkowe, prawa majątkowo-małżeńskie, duża część praw kwalifikowanych jako tzw. własność intelektualna (autorskie, wynalazcze);

– dla uznania konkretnego prawa podmiotowego za prawo typu majątkowego nie ma znaczenia, czy ma ono jakąś wartość rynkową, tzn. prawo własności zawsze będzie prawem majątkowym, nawet jeśli jego przedmiotem jest rzecz bezwartościowa;

– też roszczenia pieniężne, nawet jeśli służą ochronie dóbr niemajątkowych, ale wtedy podlegają szczególnym modyfikacjom, np. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 445 i n. kc);

– do majątkowego typu praw podmiotowych przystosowany jest ogólny tryb postępowania cywilnego, właściwość sądów oraz egzekucja orzeczeń sądowych.

 

Prawa niemajątkowe

– są to w szczególności: prawa osobiste i prawa rodzinne niemajątkowe;

– podlegają one szczególnej regulacji prawnej, za¬równo w materialnym, jak i procesowym prawie cywilnym, np. odrębna właściwość sądów, są niezbywalne i nie dziedziczone; roszczenia niemajątkowe nie podlegają przedawnieniu;

– coraz bardziej wzrasta ich rola na tle prawa cywilnego, ze względu na wzmożoną ochronę wartości osobistych i na to, iż instrumenty cywilnoprawne są bardziej elastyczne i skuteczniejsze → tendencja do uwzględniania wartości osobistych w obrębie praw majątko¬wych, co powoduje zacieranie się tego podziału (głównie na gruncie prawa własności intelektualnej, ale i tzw. praw korporacyjnych (orga¬nizacyjnych) wspólników;

 

 


kodeks karny prawo pracy