ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Przesłanki ochrony dóbr osobistych

Bezprawność

 ochrona przed naruszeniem bezprawnym, ale niekoniecznie zawinionym → typowe dla wszystkich konstrukcji ochronnych opartych na prawach podmiotowych bezwzględnych – w przeciwień¬stwie do ochrony deliktowej lub karnej.

→ ważne więc kryteria obiektywne a nie subiektywne

 wg art. 24 kc domniemywa się bezprawność czynu naruszającego dobro osobiste, ale bezprawność może dotyczyć praw podmiotowych, a nie samych dóbr (np. pozbawienie wolności jest naruszeniem dobra osobistego, ale niekoniecznie prawa podmiotowego, jeśli nastąpiło na podstawie np. sadowego nakazu zatrzymania)]

* domniemanie to ma charakter ogólny → każde naruszenie dobra osobistego bez wskazania podstawy prawnej, jest naruszeniem prawa osobistego.

 Wzajemne naruszania dóbr osobistych nie uchylają odpowiedzialności każ¬dego ze sprawców.

 Godność każdej osoby, nawet o złej reputacji, zasługuje na ochro¬nę przed naruszeniami jej dóbr osobistych.

 

Uchylenie bezprawności

→ Kwestia uchylenia bezprawności jest sprzeczna, ale na gruncie przepisów można wyróżnić 3 typy:

 

 


kodeks karny prawo pracy