ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Dobra osobiste osoby fizycznej i ich ochrona

A. Pojęcie i charakter prawny

Dobra osobiste - wartości związane związane z jednostką ludzką (indywidualne wartości świata uczuć , stanu życia psychicznego człowieka), każdemu dobru osobistemu odpowiada prawo podmiotowe, prawa te mają charakter bezwzględny i pozostaja pod ochrona wszystkich dziedzin prawa.

B. Ochrona dóbr osobistych

Z ochrony można skorzystać zarówno w warunkach kiedy to dobro jest zagrozone jak i wtedy kiedy zostało już naruszone. W pierwszym przypadku właściciel dobra ma prawo żądać zaprzestania takiego działania, a w razie jego naruszenia usunięcia skutków bezprawnego działania, na koniec jest możliwe ządanie zadość uczynienia odszkodowania pieniężnego lub zapłaty określonej sumy pieniędzy na cele społeczne.

 

 


kodeks karny prawo pracy