ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

podmioty prawa cywilnego, których dotycza unormowania szczególne

konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rola ujęcia konsumentów w oddzielny katalog ujawnia się w wielu przepisach prawa dokonując szczególnej ochrony tych podmiotów w sferze stosunków cywilnoprawnych. Takie rozwiązanie zapewnia osobom fizycznym ochrone przed wyzyskiem lun nieuczciwym działaniem osób prawnych – przedsiębiorstw.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz ułomna osoba prawna prowadząca we własnym imieniu(czyli pod firmą art. 432 § 1 k.c.) działalność gospodarcza(cechami takiej działalności jest: zarobkować, ciągłość i zorganizowany sposób działania) lub zawodową.

 

 


kodeks karny prawo pracy