ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Bezwzględny charakter praw rzeczowych

Prawa rzeczowe należą do praw bezwzględnych, co znaczy, że prawa rzeczowe wywierają skutek względem wszystkich podmiotów, podlegających danemu prawodawstwu, z czego z kolei wynika powszechny obowiązek nie czynienia czegokolwiek, co godziłoby w ich treść. W przypadku już zaistniałego naruszenia prawa rzeczowego ochrona przysługuje wobec każdego, kto takie prawo narusza, roszczenie takie ma jednak odmiennie niż samo prawo charakter względny.

Prawa względne o rozszerzonej skuteczności:

 niektóre prawa względne umieszczone w księdze wieczystej(skuteczność bezwzględna)

 zobowiązania realne

 najem lokalu oraz spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego – stosuje się wobec nich odpowiednie przepisy dotyczące ochrony własności

 dożywocie – odpowiednie przepisy dotyczące praw rzeczowych ograniczonych

 wierzytelność morze być chroniona na podstawie przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona poza istniejącym stosunkiem zobowiązaniowym

 roszczenia pauliańskie – możność uznania bezskuteczności względem niego czynności dłużnika – wierzytelność staje się skuteczna wobec strony trzeciej

 

 


kodeks karny prawo pracy