ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Zniesienie Współwłasności

Przez zniesienie współwłasności KC rozumie likwidację stosunku prawnego łączącego współwłaścicieli.(dział spadku w przypadku spadku, podział w przypadku majątku wspólnego małżonków)

Dopuszczalność zniesienia współwłasności jest określona w art. 210, w zasadzie nie można tej zasady wyłączyć, można ja za to ograniczyć na mocy czynność na 5 lat na rok przed końcem można znowu ją przedłużyć. Takie prawo nie ulega przedawnieniu art. 220 KC.

Zniesienie współwłasności następuje w drodze:

 Umowy

 Jeśli chodzi o nieruchomości w przyjmuje się, że konieczne jest zachowanie aktu notarialnego, i mają do tego zastosowanie odpowiednie przepisy o przeniesieniu współwłasności

 Sądowej – następuje w postępowaniu nie procesowym (do złożenia wniosku legitymowany jest każdy współwłaściciel, a także prokurator), sąd rozstrzyga w postępowaniu także o wzajemnych roszczeniach z tytułu posiadania tzn. roszczenia współwłaścicieli z tytułu nakładów i korzystaniu z rzeczy w sposób szerszy niż wynikałoby to z udziałów.

Trzy sposoby zniesienia współwłasności

 Fizyczny podział rzeczy wspólnej – wniosek o podział fizyczny rzeczy nie może być uwzględniony tylko wtedy kiedy:

 Byłby sprzeczny z przepisami ustawy

 Byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy

 Pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości

 Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli jest z reguły stosowany do rzeczy ruchomych, a jeśli chodzi o nieruchomości to gównie do nieruchomości lokalowych, działek budowlanych, których fizyczny podział jest niezgodny z przesłankami. W przypadku takiego podziału pozostali współwłaściciele otrzymują równowartość swoich udziałów w pieniądzu

 Przez sprzedaż rzeczy wspólnej – następuje kiedy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wspólny wniosek o taki sposób. W razie braku takiego wniosku i niemożności podzielenia rzeczy sąd może orzec sprzedaż rzeczy jeśli okoliczności przemawiają za takim rozwiązaniem. Sąd dokonuje sprzedaży w drodze postępowania egzekucyjnego.

 Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnych

 Jeśli podział miedzy współwłaścicieli byłby sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki. Sad przyzna ja temu na którego zgadzają się pozostali, w razie braku zgody sąd przyzna je temu kto je prowadzi lub w nim pracuje chyba, że interes społeczno-gospodarczy przemawia za innym rozwiązaniem, jeżeli nikt lub kilka osób spełnia powyższe wymogi sąd przyzna temu kto daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia.

 Na wniosek wszystkich stron są zarządzi sprzedaż gospodarstwa rolnego, stosowanie do przepisów KC(tak samo jeśli nikt nie będzie go chciał)

 Wysokość przysługującym współwłaścicielom spłat ustala się stosownie do zgodnego porozumienia w razie niemożności spłacania spłaty mogą być obniżone biorąc pdo uwagę:

• Typ, wielkość i stan gospodarstwa

• Sytuację osobistą i majątkową współwłaściciela zobowiązanego do spłat i tego drugiego.

 

 


kodeks karny prawo pracy