ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Roszczenie windykacyjne i negatoryjne

roszczenie windykacyjne – roszczenie o wydanie rzeczy wypływające z prawa własności(są to warunki konieczne), gdy właściciel jest pozbawiony jej posiadania, jest tu obojętne jak doszło do takiego stanu rzeczy.(jaki jest stosunek roszczenia o zwrot rzeczy powstałego pow wygaśnięciu określonego stosunku obligacyjnego lub po ustaniu ograniczonego prawa rzeczowego do roszczenia windykacyjnego?) W przypadkach zbiegu praw właściciel może dowolnie. Samo wydanie rzeczy nie zawsze chroni interesy właściciela, gdyż w ten sposób nie odzyskuje strat jakie poniósł w wyniku posiadania rzeczy przez inną osobę(roszczenia uzupelniające), dlatego przyjmuje się, że przedmiotem roszczenia windykacyjnego jest zwrot rzeczy wraz ze wszystkimi pobranymi przychodami uzyskanymi przez osobę która bezprawnie władała cudzą rzeczą. Legitymowanym do wniesienia roszczenia jest właściciel/współwłaściciel. Może żądać zwrotu rzeczy we własne ręce lub wskazanej przez niego osoby. Ciężar dowodowy ciąży na powodzie. Sposób obrony: zanegowanie prawa własności, zanegowanie legitymacji biernej(przedmiot nie jest we władaniu osoby oskarżonej), lub udowodnienie skutecznego względem właściciela uprawnienia do władania rzeczą(zarzut chamujący), zarzut naruszenia prawa tzn. sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Roszczenie windykacyjne podlega przedawnieniu chyba, że jest to roszczenie o wydanie nieruchomości.

roszczenie negatoryjne – roszczenie o zakazanie/zaprzestanie naruszania własności. może iść w dwóch kierunkach:

1. przywrócenia stanu zgodnego z prawem

2. zaniechanie naruszeń

dowód obciąża powoda. Nie ulega przedawnieniu gdy dotyczy prawa własności nieruchomości.(223.1 KC)

Oba roszczenia są korelatami uprawnień właściciela określonych w art. 140; bez nich prawo własności nie mogłoby być wykonywane, i są z nim nierozerwalnie związane.

 

 


kodeks karny prawo pracy