ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

-małżeństwo jest czynnością prawną o dużej wadze, dlatego tez ustawa obwarowuje dokonanie tej czynności koniecznością spełnienia szeregu przesłanek:

• przesłanki istnienia małżeństwa, których niezachowanie powoduje nie zawarcie małżeństwa:

1.odmienność płci-wyłączenie zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci, płeć wynika z aktu urodzenia, problem przy obojnactwie

2.równoczesna obecność nupturientów-wyeliminowanie przypadków oddzielnego stawania się nupturientów „ w wolnej chwili” czego nie sposób pogodzić z powagą aktu zawarcia małżeństwa, wyjątek z art.6-złozenie oświadczenia o wstąpieniu przez pełnomocnika w związek małżeński, co jest potrójnie ograniczone:

-występują ważne powody

-konieczne jest uzyskanie w tym celu zezwolenia sądu

-pełnomocnictwo powinno czynić zadość wymogom formalnym udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i powinno wymieniać osobę, z która małżeństwo ma być zawarte

3.zgodne oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński-oświadczenia nupturientów musza być zgodne-każdy z nich wyraża wolę zawarcia małżeństwa ze stawajacym partnerem, jest to oświadczenie różne od oświadczenia woli, w związku z tym nie stosuje się przepisów o wadach oświadczenia woli

4.obecność osoby, przed którą można złożyć takie oświadczenie:

a)kierownik USC / nie ma małżeństwa gdy asystujący przy jego zawarciu nie był upoważnionym do tego urzędnikiem np. zastępcą kierownika USC/

b) osoba duchowna od 1998r.

-jeżeli małżeństwo zawierane jest przed osoba duchowną maja zastosowanie jeszcze dwie przesłanki:

5.złożenie oświadczeń, że nupturienci chcą wywołania skutków w sferze prawa cywilnego

6.musi być sporządzony akt małżeństwa/ osoba duchowna w terminie zawitym 5 dni od zawarcia małżeństwa ma obowiązek osobiście lub listem poleconym przesłać dokumenty do USC właściwego wg. miejsca zawarcia związku by kierownik USC sporządził akt małżeństwa-art.8§3, jeżeli kierownik USC sporządzi akt małżeństwa pomimo upływu tego terminu można wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa-art.2-„(...) każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa”; osoba duchowna może przyjąć oświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego gdy nupturienci legitymują się zaświadczeniem kierownika USC o braku przeszkód do zawarcia małżensytwa-art.4¹, które ważne jest 3 miesiące od daty wydania

• przesłanki formalno-porządkowe, niezachowanie których nie wpływa na ważność zawartego małżeństwa:

1.właściwym miejscowo jest kierownik USC/osoba duchowna miejsca zamieszkania jednej ze stron, przed innym kierownikiem USC/osobą duchowną jest to możliwe z ważnych przyczyn albo w razie niebezpieczeństwa grożącemu bezpośrednio życiu

2.małzenstwo powinno być zawarte w lokalu urzędu USC/kościele, poza tylko z ważnych powodów np. w szpitalu

3.zawarcie małżeństwa musi poprzedzać złożenie odpowiednich dokumentów, jeżeli złożenie ich napotyka trudne do przezwyciężenia trudności sąd może zwolnić od obowiązku przedłożenia ich np. gdy dokument znajduje się za granicą

4.małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów zapewnienia, że nie wiedza o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie przez nich małżeństwa

5.małżeństwo może być zawarte uroczyście w obecności dwóch pełnoletnich świadków

6.musi być sporządzony akt małżeństwa

• przeszkody małżeńskie ( impedinenta matrimonii), których istnienie wyłącza zawarcie małżeństwa:

1.wiek-ukończone 18 lat, z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny-art.10

2..ubezwłasnowolnienie całkowite-art.11-nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie (uchylenie ubezwłasnowolnienia względnie zmiana na częściowe niweluje przeszkodę)

3.choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy-art.12

4.bigamia-nie może zawrzeć małżeństwa osoba , która już pozostaje w związku małżeńskim-art.13

5.pokrewieństwo i powinowactwo-nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej-art.14 ( sąd z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi)

6.przysposobienie-art.15nie mogą zawrzeć małżeństwa przysposobiony i przysposabiający, gdyż przysposobienie jest równoznaczne z naturalnym stosunkiem rodzicielskim, obowiązuje bez względu czy jest to przysposobienie pełne czy niepełne

-podział przeszkód na:

• nieusuwalne:

-pokrewieństwo

-ubezwłasnowolnienie całkowite

-bigamia

• usuwalne:

-wiek

-choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy

-powinowactwo

-zaręczyny: umowa mocą której kobieta i mężczyzna uzgadniają, że w przyszłości zawrą małżeństwo (można dochodzić odszkodowania za szkodę polegającą na wydatkach związanych z przygotowaniami do małżeństwa)

 

 


kodeks karny prawo pracy