ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Posiedzenia sądowe

W procesie oraz postępowaniu nieprocesowym rozprawa rozgrywa się na posiedzeniach: jawnych i niejawnych. Na pierwszych są obecni oraz działają strony, ich pełnomocnicy i inni uczestnicy oraz w zasadzie publiczność. W drugich oprócz sądu i protokolanta biorą udział tylko osoby wezwane (art. 152).

Zasadą jest jawność posiedzeń sądowych, a wyjątkiem przewidzianym w ustawie ich niejawność. Posiedzenia jawne wyznaczane są na rozprawę, za wyjątkiem posiedzeń dla określonych czynności (sprawdzenie wartości sporu itp.). Posiedzenia niejawne są wyznaczane dla załatwienia kwestii formalnych (np.: odrzucenie pozwu w wyniku braku przesłanek bezwzględnych, odrzucenie niedopuszczalnego środka odwoławczego).

Natomiast w postępowaniu nieprocesowym zasadą jest niejawność posiedzeń i wyjątkowość rozpraw (ponowny tytuł egzekucyjny, skarga na czynności komornika). Sąd może przesłuchać uczestników przed rozprawą lub zobowiązać ich do złożenia oświadczeń. Może też przesłuchać świadków i biegłych na posiedzeniu pod nieobecność uczestników (art. 514-515).

W postępowaniu egzekucyjnym sąd działa rzadko i w zasadzie na posiedzeniach niejawnych, za wyjątkiem: skargi na działania komornika i ponowne wystawienie tytułu egzekucyjnego. Występują tu specjalne terminy dla wysłuchania stron przez sąd przy obecności adwersarza: przed wydaniem postanowienia o umorzeniu bądź zawieszeniu postępowania (art. 827), przed zatwierdzeniem planu podziału sumy egzekucyjnej w razie zarzutu co do planu (art. 1028).

W postępowaniu zabezpieczającym zarządzenie można wydać a posiedzeniu niejawnym. Niemniej jednak postanowienia o uchyleniu lub ograniczeniu środka zabezpieczającego należy wydać po przeprowadzeniu rozprawy.

Posiedzenia wyznacza przewodniczący z urzędu (art. 149§1). O terminach posiedzeń powiadamia się strony i osoby zainteresowane przez wezwania lub ogłoszenie podczas posiedzenia. Stronie nieobecnej na posiedzeniu niejawnym należy doręczyć z minimum tygodniowym wyprzedzeniem (w wyjątkowych wypadkach termin może zostać skrócony do 3 dni) wezwanie na następne posiedzenie.

Rozprawą kieruje przewodniczący. Odroczenie rozprawy na zgodny wniosek stron może nastąpić tylko z ważnych przyczyn. Strony mogą w toku posiedzenia, a jeśli były nieobecne z nie swojej winy również na najbliższym posiedzeniu, zgłosić do protokołu uwagę do sądu o naruszeniu przepisów procedury. Strona nie wnosząca uwagi nie może powoływać się na nią w dalszym toku, chyba że sąd z urzędu winien wziąć ją pod uwagę albo uprawdopodobni że nie zgłosiła jej nie ze swojej winy.

Z każdego posiedzenia jawnego spisuje się protokół pod kierownictwem przewodniczącego. Przy wyroku zaocznym, jeśli nie przeprowadzono postępowania dowodowego, sąd zaznacza tylko nieobecność strony, brak wniosku o przeprowadzenie postępowania pod nieobecność i wyjaśnień oraz wzmiankę o wyroku. Z posiedzenia niejawnego sporządza się tylko notatkę służbową, jeśli nie orzekano. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia zapisu protokołu. Niezależnie od tego strony mogą w załączniku do protokołu zamieścić wnioski, oświadczenia, uzupełnienia i sprostowania.

 

 


kodeks karny prawo pracy