ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

„Pozew” i „Wniosek”

Pozew winien być wniesiony do sądu właściwego miejscowo i rzeczowo, przy czym pozew winien czynić zadość warunkom określonym przepisami kodeksu. Warunki formalne są takie same jak przy pismach procesowych, natomiast warunki materialne można podzielić na konieczne i fakultatywne. Elementy konieczne to:

• żądanie pozwu (określone dokładnie, co dotyczy także roszczeń ubocznych; ogólnie domagać można się tylko kosztów);

• okoliczności uzasadniające żądanie pozwu (nie muszą to być wszystkie okoliczności tylko dostatecznie uzasadniające pozew, przy czym powód winien na przywołane okoliczności przytoczyć dowody (art. 127 i 126§1); nie trzeba powoływać się na przepisy prawa);

• oznaczenie wartości przedmiotu sporu w powództwach o zasądzenie (wyjątek to dochodzenie sumy pieniędzy jest oznaczeniem wartości sporu);

• przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu (o ile nie wynikają one jasno z żądania pozwu a chodzi o niewłaściwość nieusuwalną).

Natomiast elementy fakultatywne to różne wnioski o wydanie zarządzeń i przeprowadzenie postępowania wstępnego.

Pozew winien być ponadto odpowiednio opłacony, a jeśli powód jest usługodawcą lub sprzedawcą dochodzącym należności z umów niżej wymienionych winien wnieść pozew na formularzu urzędowym:

• świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych;

• przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej;

• dostarczanie gazu, energii i oleju opałowego;

• dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;

• wywóz nieczystości;

• dostarczanie energii cieplnej.

 

 


kodeks karny prawo pracy