ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

RODZAJE UMÓW:

1.Umowa o dzieło –przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Jest to umowa zawsze odpłatna. Wynagrodzenie może być ryczałtowe lub kosztorysowe. Jest to umowa rezultatu, co oznacza że ryzyko wykonania dzieła obciąża wykonawcę. Umową bliźniaczą jest umowa o roboty budowlane. Przedmiotami umowy o dzieło są rzeczy ale również twory myśli ludzkiej. Strony mogą rozwiązać umowę przed wykonaniem dzieła (644 KC). Termin przedawnienia roszczeń wynosi 2 lata od wydania dzieła, a jeżeli nie było wydane od dnia, w którym zgodnie z umową miało być wydane (646 KC).

2.Umowa zlecenie (734- 751 KC). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Oprócz składania oświadczeń woli i zawierania umów włączamy tu takie działania jak prowadzenie spraw przed sądami czy przed innymi organami (pełnomocnictwo). Jest to umowa staranności a nie rezultatu tzn. przyjmujący prawidłowo wykonuje ją gdy dołoży należytej staranności nie zależnie od wyników swego działania. Może być odpłatna jak i nieodpłatna. Można ją zawrzeć w sposób dorozumiany. Umowę tą można wypowiedzieć (740 KC). Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami stosuje się przepisy o zlecenie (np. pełnienie opieki lekarskiej, pełnienie nadzoru nad osobami trzecimi, czynności pośrednictwa, reklama, świadczenia w dziedzinie turystyki). Bezpośrednio pod tą umową w art. 752-757 KC uregulowane jest prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

3.Umowa najmu- przez umowę tę wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najmujący zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Problematyka najmu jest uregulowana zarówno w KC, jak i w ustawie o ochronie lokatorów (chodzi o najem lokali mieszkalnych).

Obowiązki najemcy:

-płacenie czynszu

-używanie rzeczy z należyty sposób oraz drobne nakłady i naprawy.

Obowiązki wynajmującego:

-wydanie rzeczy najemcy w stanie przydatnym do użytkowania

-obowiązek nie przeszkadzania w użytkowaniu rzeczy przez czas trwania najmu

-obowiązek ponoszenia koniecznych nakładów i dokonywania napraw.

Umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony można wypowiedzieć (673 KC). Jeżeli jest zawarta na czas oznaczony wypowiedzieć jej nie można, chyba że w wypadkach określonych w umowie (673 §3).

4.Umowa dzierżawy – przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Dzierżawca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz.

Przedmiotem są rzeczy ruchome oznaczone co do tożsamości oraz nieruchomości. Różnica z najmem sprowadza się do pobierania pożytków.

5.Umowa użyczenia- przez tą umowę użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Mogą to być nieruchomości oraz ruchomości oznaczone co do tożsamości. Jest to umowa zawsze nieodpłatna. Zwrot rzeczy winien nastąpić po terminie umówionym lub gdy bark jest takiego terminu, gdy rzecz należycie wykorzystano. Użyczający może żądać wcześniejszego zwrotu rzeczy, gdy kontrahent używa rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem albo rzecz stała się potrzebna samemu użyczającemu.

6.Umowa pożyczki- przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych gatunkowo, a biorący zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy albo rzecz tego samego gatunku albo jakości. Pożyczkobiorca zwraca nie te same rzeczy tylko takiego samego gatunku i jakości. Może być udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeśli na czas nieoznaczony zwrot winien nastąpić po 6 tyg. od momentu wypowiedzenia umowy. Pożyczka może być zarówno umową odpłatną (odsetki) jak i nieodpłatną. Pożyczka powyżej 500zł powinna być udzielona na piśmie (dla celów dowodowych).

 

 


kodeks karny prawo pracy