ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE

Ubezwłasnowolnienie całkowite – art. 13 kc – Ubezwłasnowolnić można osobę która ukończyła 13 lat, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo na skutek innego rodzaju zaburzeń psychicznych w szczególności pijaństwa i narkomanii nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.

Osoba ubezwłasnowolniona traci zdolność do czynności prawnych, wg art. 13 §2 kc jeżeli nie pozostaje ona pod władzą rodzicielską powołuje się dla niej opiekuna.

[ Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ]

Osoba nie mająca zdolność prawnej nie może zawrzeć ważnej czynności prawnej. Czynność prawna zawarta przez taką osobę z mocy art. 14 §1 kc jest nieważna. W imieniu takiej osoby czynność prawna może być dokonana przez przedstawiciela ( o ile prawo dopuszcza taką możliwość – np. przedstawiciel nie może zawrzeć małżeństwa w imieniu reprezentowanego ). Czynność taka ma charakter nieważności bezwzględnej.

Art. 14 §2 zezwala osobie nie mającej zdolności do czynności prawnych zawierać ważne umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawa życia codziennego, pod warunkiem, że umowa taka nie pociąga dla niezdolnego do czynności prawnych rażącego pokrzywdzenia.

 

 


kodeks karny prawo pracy